FAQ
Zadzwoń 32 411 08 40

Strona główna - FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Informujemy, iż w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa informujemy, iż do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wymaganej w tym zakresie.
Dokumentami takimi są:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania poniżej)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Wzór zaświadczenia wystawianego przez pracodawcę i potwierdzającego doświadczenie zawodowe i staż pracy, umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci ( pobierz )

Na szkolenie możesz zapisać się w następujący sposób :

 • telefonicznie pod numerem 32/411 08 40
 • pozostawiając prośbę o kontakt na stronie głównej
 • w rozmowie na czacie z doradcą
 • samemu pod adresem https://ekck.pl/terminarz
 • mailowo pod adresem biuro@ekck.pl


Świadectwa kwalifikacyjne wysyłamy do Państwa listem poleconym za pomocą Poczty Polskiej zaraz po zaksięgowaniu płatności za szkolenie i egzamin. Możliwy jest odbiór osobisty uprawnień w naszym biurze w Katowicach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Świadectwa kwalifikacyjne wysyłamy także za granicę. Koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
Na życzenie Klienta możemy nadać wysyłkę kurierem. O koszcie poinformuje nasze Biuro Obsługi Klienta.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm i instytucji oferujemy przeprowadzenie szkolenia we wskazanym miejscu i czasie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu otrzymania indywidualnej oferty na szkolenie SEP organizowane w Państwa firmie.


Obsługa Firm (szkolenia zamknięte):
Wojciech Zamojski – Dyrektor Operacyjny
w.zamojski@ekck.pl
797 629 101

 

Szkolenie przygotowujące do egzaminu trwa ok. 3-4 godziny.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładu z elementami prezentacji multimedialnej. 

Szkolenia tzw. „zamknięte” ustalane są indywidualnie ze zlecającym. Czas szkolenia jest uzależniony od doświadczenia i wiedzy uczestników, a także poruszanych tematów.

Egzamin odbywa się bezpośrednio po szkoleniu. Każdy z uczestników odpytywany jest indywidualnie według ustalonej kolejności.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej.

Podczas szkoleń online, po wykładzie każdy z uczestników pojedynczo będzie łączony z komisją kwalifikacyjną, gdzie przeprowadzony zostanie egzamin ustny w trybie wideo konferencji.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia analizy potrzeb. Oferowana usługa jest nieodpłatna w przypadku nawiązania współpracy. W innym przypadku koszt uzależniony jest od ilości godzin poświęconych przez Komisje Kwalifikacyjną, nie mniej niż 1 godzina w kwocie 100 zł netto.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wypełnienie wniosku oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej warunkują dopuszczenie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego.

Forma płatności:         przelew na podstawie faktury pro forma, która wystawiana jest po zapisaniu na szkolenie i egzaminy.

Termin płatności:        opłatę należy uiścić najpóźniej do dnia poprzedzającego egzamin.

Tak, można przystąpić tylko do egzaminu.
Uczestnik musi jednak zapisać się na szkolenie poprzez nasz formularz i zaznaczyć w polu UWAGI, że będzie tylko podchodził do egzaminu lub zapisać się na sam egzamin. 
Zapisu można również dokonać telefonicznie lub mailowo. 

Według obowiązujących przepisów każdy, kto chce odnowić lub przedłużyć świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, montażu, remontu, konserwacji, zakresu kontrolno-pomiarowego przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych zobowiązany jest przystąpić do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w celu uzyskania nowego świadectwa z nowym numerem.

 1. ZADZWOŃ 797 909 858
 2. ZAPISZ SIĘ biuro@elck.pl lub https://ekck.pl/terminarz 
 3. WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU
 4. ZDAJ EGZAMIN
 5. ODBIERZ UPRAWNIENIA

Należy zgłosić się do firmy, w której odbywało się egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną.

Osoby, które podeszły do egzaminu w Krajowym Centrum Kształcenia proszone są o kontakt telefoniczny, bądź mailowy. 

Tak. Krajowe Centrum Kształcenia korzysta z Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przy Stowarzyszeniu Elektromechaników Polskich.

Każda Komisja Kwalifikacyjna zarejestrowana w Urzędzie Regulacji Energetyki posiada takie same uprawnienia do wydawania świadectw Kwalifikacyjnych z grupy G1/G2/G3 tzw. uprawnień elektrycznych/elektryka/ sepowskich.

Zatem nie ma znaczenia czy świadectwo wydane jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) czy Naczelną Organizację Techniczną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT).

Tak, istnieje możliwość przetłumaczenia uprawnień w następujących językach i cenach: 

Język

Koszt

j.angielski

65 zł

j.niemiecki

65 zł

 

Egzamin z Eksploatacji różni się od egzaminu z Dozoru zakresem wiedzy oraz rodzajem pełnionych stanowisk.

Eksploatacja dotyczy osób, wykonujących wszelkie prace związane z obsługą, konserwacją, remontem, montażem urządzeń, instalacji i sieci.

Dozór dotyczy osób, zajmujących stanowiska kierownicze, którzy sprawują nadzór nad osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne urządzeń, instalacji i sieci. Świadectwo dozorowe niezbędne jest również do podpisywania wszelkich protokołów zdawczo-odbiorczych oraz gwarancji.

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki: zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych, zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki: przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Szkolenie jest prowadzone przez odpowiednio przygotowaną platformę internetową - przez przeglądarkę Internetową, bez potrzeby instalowania dodatkowych programów.

W trakcie szkolenia każdy z uczestników spotkania ogląda prezentację wraz z jej omówieniem (wykład prowadzony jest na żywo).

Podczas wykładu jest możliwość zadawania pytań na czacie tekstowym.

Po wykładzie każdy z uczestników pojedynczo będzie łączony z komisją kwalifikacyjną, gdzie przeprowadzony zostanie egzamin ustny w trybie wideo konferencji.

Po zapisaniu się na szkolenie dzień przed jego rozpoczęciem wyślemy na podany adres e-mail link do strony internetowej, na której odbywa się wykład oraz egzamin.

Do udziału w spotkaniu wymagany jest:

 • Komputer z kamerą i mikrofonem (najlepiej laptop)
 • Aktualna przeglądarka Internetowa (zalecamy Google Chrome)
 • Dostęp do sieci Internet.