FAQ
Zadzwoń 797 909 858

Strona główna - FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Informujemy, iż w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa informujemy, iż do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wymaganej w tym zakresie.
Dokumentami takimi są:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór do pobrania poniżej)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Wzór zaświadczenia wystawianego przez pracodawcę i potwierdzającego doświadczenie zawodowe i staż pracy, umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci ( pobierz )

Należy wejść w zakładkę TERMINARZ na naszej stronie internetowej lub kliknąć bezpośrednio w ten link: www.ekck.pl/terminarz, wybrać dogodny termin i zapisać się na kurs wypełniając formularz. Potwierdzenie zapisu wysyłane zostanie do Państwa na podany adres e-mail. Zapisując kilka osób na jednym zgłoszeniu, należy skorzystać z opcji w formularzu: ZAPISZ GRUPĘ DO SZKOLENIA.

Na szkolenie można zapisać się również przez telefon oraz drogą mailową:

biuro@ekck.pl
797 909 858

Przy grupach powyżej 5 osób zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszym biurem w celu ustalenia indywidualnej wyceny:

Obsługa Firm (szkolenia zamknięte):

Wojciech Zamojski – Dyrektor Operacyjny
w.zamojski@ekck.pl
797 629 101


Świadectwa kwalifikacyjne wysyłamy do Państwa listem poleconym za pomocą Poczty Polskiej zaraz po dokonaniu płatności za szkolenie i egzamin. Możliwy jest odbiór osobisty uprawnień w naszym biurze w Katowicach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Świadectwa kwalifikacyjne wysyłamy także za granicę. Koszt wysyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
Na życzenie Klienta możemy nadać wysyłkę kurierem. Koszt wysyłki: 21,99 zł brutto.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm i instytucji oferujemy przeprowadzenie szkolenia we wskazanym miejscu i czasie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Szkolenia zamknięte SEP dla firm wymagają indywidualnej wyceny.

Na cenę wpływa wiele czynników, między innymi:

 • Lokalizacja w Polsce
 • Czas 
 • Sala wykładowa 
 • Liczba uczestników i ilość egzaminów

Szkolenia zamknięte dla firm organizujemy na terenie całego kraju.

Wydane uprawnienia SEP mogą zostać także przetłumaczone na język angielski i niemiecki. Na stałe współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu otrzymania indywidualnej oferty na szkolenie SEP organizowane w Państwa firmie.


Obsługa Firm (szkolenia zamknięte):
Wojciech Zamojski – Dyrektor Operacyjny
w.zamojski@ekck.pl
797 629 101

 

 

Szkolenie przygotowujące do egzaminu trwa ok. 3-4 godziny.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładu z elementami prezentacji multimedialnej. 

Szkolenia tzw. „zamknięte” ustalane są indywidualnie ze zlecającym. Czas szkolenia jest uzależniony od doświadczenia i wiedzy uczestników, a także poruszanych tematów.

Tak, w przypadku zapisu na szkolenie tzw. „otwarte” większej ilości osób możemy zaproponować atrakcyjny rabat. W celu ustalenia szczegółów wyceny prosimy o kontakt:

Wojciech Zamojski – Dyrektor Operacyjny
w.zamojski@ekck.pl
797 629 101

Zachęcamy również do skorzystania z możliwości zorganizowania szkolenia tzw. „zamkniętego” w Państwa firmie, w ustalonym terminie.

Obsługa Firm (szkolenia zamknięte):
biuro@ekck.pl
tel. 797 909 858

Wojciech Zamojski – Dyrektor Operacyjny
w.zamojski@ekck.pl
797 629 101

 

Egzamin odbywa się bezpośrednio po szkoleniu. Każdy z uczestników odpytywany jest indywidualnie według ustalonej kolejności.

Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej.

Podczas szkoleń online, po wykładzie każdy z uczestników pojedynczo będzie łączony z komisją kwalifikacyjną, gdzie przeprowadzony zostanie egzamin ustny w trybie wideo konferencji.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia analizy potrzeb i wydanie rekomendacji. Oferowana usługa jest nieodpłatna w przypadku nawiązania współpracy. W innym przypadku koszt uzależniony jest od ilości godzin poświęconych przez Komisje Kwalifikacyjną, nie mniej niż 1 godzina w kwocie 100 zł netto.

Tak, faktury wystawiane są następnego dnia po szkoleniu z 14-dniowym terminem płatności lub innym uzgodnionym, przed realizacją usługi.

W przypadku płatności PayU faktura wystawiana jest zaraz po zaksięgowaniu wpłaty. 

Usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 29 lit.a Ustawy od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Dane do wpłaty:

Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o.

40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 21, NIP 6342937049


Santander 61 1090 2590 0000 0001 4234 8048

Dane do wpłaty znajdują się również w wiadomości potwierdzającej zapis na szkolenie oraz na fakturze przesyłanej następnego dnia po szkoleniu.

Tak, można przystąpić tylko do egzaminu.
Uczestnik musi jednak zapisać się na szkolenie poprzez nasz formularz i zaznaczyć w polu UWAGI, że będzie tylko podchodził do egzaminu lub zapisać się na sam egzamin. 
Zapisu można również dokonać telefonicznie lub mailowo. 

Nie ma obowiązku organizacji szkolenia. Możemy w uzgodnionym miejscu i terminie przeprowadzić egzaminy kwalifikacyjne.

Aktualnie przeprowadzamy wszystkie szkolenia i egzaminy ONLINE.

Czas potrzebny do tego ustalany jest na podstawie ilość osób do przeegzaminowania.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu otrzymania indywidualnej oferty.

Obsługa Firm:

Wojciech Zamojski – Dyrektor Operacyjny
w.zamojski@ekck.pl
797 629 101

 

Według obowiązujących przepisów każdy, kto chce odnowić lub przedłużyć świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, montażu, remontu, konserwacji, zakresu kontrolno-pomiarowego przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych zobowiązany jest przystąpić do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w celu uzyskania nowego świadectwa z nowym numerem.

 1. ZADZWOŃ 797 909 858
 2. ZAPISZ SIĘ biuro@elck.pl lub https://ekck.pl/terminarz 
 3. WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIU
 4. ZDAJ EGZAMIN
 5. ODBIERZ UPRAWNIENIA

Należy zgłosić się do firmy, w której odbywało się egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną.

Osoby, które podeszły do egzaminu w Krajowym Centrum Kształcenia proszone są o kontakt telefoniczny, bądź mailowy. 

Tak. Krajowe Centrum Kształcenia korzysta z Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przy Stowarzyszeniu Elektroenergetyków Polskich.

Każda Komisja Kwalifikacyjna zarejestrowana w Urzędzie Regulacji Energetyki posiada takie same uprawnienia do wydawania świadectw Kwalifikacyjnych z grupy G1/G2/G3 tzw. uprawnień elektrycznych/elektryka/ sepowskich.

Zatem nie ma znaczenia czy świadectwo wydane jest przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) czy Naczelną Organizację Techniczną Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT).

Cena za jeden egzamin w 2022 r. wynosi  360 zł. *

 

*Zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2022.1392) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz.U.2022.1952), ustalonego w wysokości 3600 zł, opłata za egzamin od dnia 1 lipca 2023r. wynosi 360zł.

Tak, istnieje możliwość przetłumaczenia uprawnień w następujących językach i cenach: 

Język

Koszt

j.angielski

65zł

j.niemiecki

65zł


Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Elektroenergetyków Polskich, które posiada dwie Komisje kwalifikacyjne.

Egzamin z Eksploatacji różni się od egzaminu z Dozoru zakresem wiedzy oraz rodzajem pełnionych stanowisk.

Eksploatacja dotyczy osób, wykonujących wszelkie prace związane z obsługą, konserwacją, remontem, montażem urządzeń, instalacji i sieci.

Dozór dotyczy osób, zajmujących stanowiska kierownicze, którzy sprawują nadzór nad osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne urządzeń, instalacji i sieci. Świadectwo dozorowe niezbędne jest również do podpisywania wszelkich protokołów zdawczo-odbiorczych oraz gwarancji.

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki: zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci, zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych, zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki: przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci ,dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń ,instalacji i sieci z -uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Szkolenie jest prowadzone przez odpowiednio przygotowaną platformę internetową - przez przeglądarkę Internetową, bez potrzeby instalowania dodatkowych programów.

W trakcie szkolenia każdy z uczestników spotkania ogląda prezentację wraz z jej omówieniem (wykład prowadzony jest na żywo).

Podczas wykładu jest możliwość zadawania pytań na czacie tekstowym.

Po wykładzie każdy z uczestników pojedynczo będzie łączony z komisją kwalifikacyjną, gdzie przeprowadzony zostanie egzamin ustny w trybie wideo konferencji.

Po zapisaniu się na szkolenie dzień przed jego rozpoczęciem wyślemy na podany adres e-mail link do strony internetowej, na której odbywa się wykład oraz egzamin.

Do udziału w spotkaniu wymagany jest:

 • Komputer z kamerą i mikrofonem (najlepiej laptop)
 • Aktualna przeglądarka Internetowa (zalecamy Google Chrome)
 • Dostęp do sieci Internet.