Polityka prywatności

Wrześniowa promocja -  obowiązuje do 29.września:

Szkolenie G1,G2,G3 - tylko 30zł (rabat 68%) najniższa cena z 30 dni przed obniżką 30zł - użyj kodu KCK-WRZESIEN

Szkolenie G1pomiary - tylko 199zł (rabat 43%) najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199zł - użyj kodu KCK-WRZESIEN-POM

Polityka prywatności

Zasady Ochrony Danych Osobowych

Zasady Ochrony Danych Osobowych w Krajowym Centrum Kształcenia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.


Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 21

Inspektorem ochrony danych osobowych jest upoważniony przedstawiciel Krajowego Centrum Kształcenia Sp. z o.o

W sprawach dotyczących Pana/Pani/Państwa danych można wystąpić do nas lub do Inspektora w formie:

 • Listownej – na adres Katowice, ul. Mickiewicza 21

 • Telefonicznej – pod numer 797 909 858. Koszt połączenia zgodny jest z taryfą operatora.

Przetwarzamy Pana/Pani/Państwa dane osobowe w następujących celem:

 • rozpatrzenia Pana/Pani/Państwa wniosku o skorzystanie ze szkolenia

 • wykonania innych czynności poprzedzających Pana/Pani/Państwa udział w szkoleniu,

 • realizacji wszelkich obowiązków ustawowych,

 • upowszechniania naszych usług (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przewidziana w tym przepisie niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora),

Nadmieniamy, że uzasadnionym interesem jest możliwość przedstawienia Panu/Pani/Państwu informacji o naszych usługach, między innymi przedstawienia ofert;

 • poprawy funkcjonalności naszej strony internetowej, dostosowania treści oferty do Pana/Pani/Państwa oczekiwań i preferencji,

 • ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – ale w zakresie niezbędnym i w razie takiej konieczności (przetwarzanie do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 • udzielania odpowiedzi na zadane przez Pana/Pani/Państwa pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Aby wykonać ciążące na nas obowiązki prawne, którymi są między innymi:

 • organizacja szkolenia,

 • udzielanie odpowiedzi na wystąpienia uprawnionych organów,

 • realizacja obowiązków dla celów podatkowych czy zapewnienie bezpieczeństwa transakcji – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów;

 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów i prawa przysługujących nam, a także podmiotom i organom władzy upoważnionym przepisami, tj. takich jak: dochodzenie roszczeń i obrona praw, uzyskanie finansowania, czy zapobieganie oszustwom – nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia przewidzianego w powszechnie obowiązujących przepisach, albo takie jak przesyłanie reklam pocztą tradycyjną – do momentu złożenia przez Pana/Panią/Państwa sprzeciwu;

 • prowadzenie za Pana/Panią/Państwa zgodą kampanii reklamowych i podejmowanie innych działań marketingowych własnych oraz dotyczących podmiotów współpracujących, służących lub mogących służyć wyłącznie interesom i zainteresowaniom Pana/Pani/Państwa – do momentu wycofania Pana/Pani/Państwa zgody.

Informujemy ponadto, iż Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który polega na tym, że przed zawarciem umowy szkolenia, administrator - jako organizator szkolenia - jest obowiązany do spełnienia wszelkich wymogów związanych ze szkoleniem, egzaminem i wydaniem stosownych uprawnień i w tym celu konieczne jest używanie Pana/Pani/Państwa danych osobowych. Mogą one być w tym celu łączone z informacjami o Pana/Pani/Państwa sytuacji ekonomicznej, w tym historii spłat Pana/Pani/Państwa zobowiązań wobec nas oraz wobec innych podmiotów, a także z informacjami demograficznymi czy behawioralnymi, w celu dostosowania naszych produktów, a także sposobu ich oferowania do Pana/Pani/Państwa potencjalnych potrzeb lub oczekiwań, z zachowaniem zasady ochrony Pana/Pani/Państwa dobra i interesów.

Odbiorcami Pana/Pani/Państwa danych mogą być:

 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie Pana/Pani/Państwa zgody, przede wszystkim: Krajowe Centrum Kształcenia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 21, Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich, Centrum Przedsiębiorczości Polonia Sp. z o.o. Sp.k. ul. Botaniczna 3D, 43-195 Mikołów oraz Instytut Kształcenia Zawodowego Polonia Sp. z o.o. ul. Botaniczna 3D, 43-195 Mikołów.

 • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu takie jak: dostawcy usług informatycznych, marketingowych, pocztowych, windykacyjnych, prawnych, archiwizacyjnych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie zawartej z nami umowy i zgodnie z naszymi poleceniami;

 • podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. organy administracji publicznej.

Przysługują Panu/Pani/Państwu niżej opisane prawa:

 • Prawo żądania od nas dostępu do Pana/Pani/Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, przysługuje Panu/Pani/Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednak możliwe jest, że nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania danych na innej ważnej prawnie uzasadnionej podstawie wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, niezależnych od naszej woli, lecz wynikających z woli ustawodawcy polskiego lub Unii Europejskiej;

Jeżeli przetwarzamy dane za Pana/Pani/Państwa zgodą – ma Pan/Pani/Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie;

Jeżeli przetwarzamy dane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie Pana/Pani/Państwa zgody – przysługuje Panu/Pani/Państwu prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;

W sferze obrotu danymi osobowymi służy Panu/Pani/Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu i otrzymaniu uprawnień. Niepodanie danych w konsekwencji uniemożliwi ich otrzymanie i podjęcie szkolenia.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.