Uprawnienia budowlane elektryczne
Zadzwoń 32 411 08 40
Uprawnienia budowlane elektryczne

Uprawnienia budowlane elektryczne

Dodano: 09 grudnia 2022

Autor: ekck.pl

Do wykonywania projektów budowlanych i kierowania różnego typu pracami na placu budowy konieczne jest uzyskanie odpowiednich kwalifikacji wydawanych przez organ samorządu zawodowego. Bez uprawnień budowlanych niemożliwe staje się sprawowanie nadzoru autorskiego i kontroli technicznej, wykonywanie nadzoru inwestorskiego. Uprawnienia budowlane elektryczne wydaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa po spełnieniu konkretnych wymagań.

Czego dotyczą uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych i kto ich potrzebuje?

Elektryk mający uprawnienia budowlane może wykonywać szereg prac związanych z projektowaniem, kierowaniem robotami na placu budowy z zakresu sieci i instalacji, urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Uprawnienia budowlane elektryczne pozwalają na projektowanie i kierowanie robotami związanymi z instalacjami trakcyjnymi metra, tramwajowymi, kolejowymi, trolejbusowymi. Należy mieć na uwadze, że mogą one być bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie. W przypadku tych drugich możliwe staje się projektowanie obiektów budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi przy instalacjach elektrycznych, których napięcie nie przekracza 1 kV, w obiektach o kubaturze do 1000 metrów sześciennych. Odnośnie do uprawnień budowlanych elektrycznych można również mówić o bezterminowości, w przeciwieństwie do uprawnień elektrycznych SEP przyznawanych wyłącznie na okres 5 lat.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane elektryczne?

W celu zdobycia uprawnień budowlanych elektrycznych konieczne staje się w pierwszej kolejności zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Wymaga się studiów drugiego stopnia dotyczących elektrotechniki, inżynierii elektrycznej lub elektroenergetyki. Kolejnym wymogiem jest odbycie rocznej praktyki, która potwierdza umiejętność przygotowywania projektów. Trzeba również mieć praktykę zawodową na terenie budowy wynoszącą 12 miesięcy. Istnieje też możliwość uzyskania uprawnień elektrycznych po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na wyżej wymienionych kierunkach pod warunkiem odbycia trzyletniej praktyki budowlanej na budowie. Zgodnie z bieżącymi przepisami możliwe jest także uzyskanie uprawnień budowlanych elektrycznych po technikum, ale tylko wykonawczych i w ograniczonym zakresie. Trzeba mieć tytuł zawodowy w postaci technika elektryka, technika elektroenergetyka, technika transportu szynowego lub technika elektryka kolejowych sieci elektroenergetycznych oraz czteroletnią praktykę zawodową na placu budowy.

Wykształcenie i praktyka to podstawowe wymagania, ale do zdobycia uprawnień elektrycznych niezbędne jest także przejście całego procesu kwalifikacyjnego i przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane. Są one organizowane tylko 2 razy w roku, na wiosnę i jesienią. Komisja kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyznacza konkretne miasta, w których odbywają się egzaminy na uprawnienia elektryczne budowlane. Należy również liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów kwalifikacji i egzaminu. Wynoszą one średnio 2000 zł. Jeśli ktoś sprawuje samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, to musi każdego roku uiszczać opłatę w postaci składki członkowskiej i obowiązkowego ubezpieczenia OC.